Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:Dette skjedde i 2017
Hinnøy golfklubb har i 2017 brukt store ressurser på å arbeide fram en ny alternativ banetrase som tar hensyn til  Kommunaldepartementets vedtak   av 30. september 2016 på best mulige måte. Det har klubben lykkes veldig godt med. Banelayout, datert 4. september 2017, har langt på vei eliminert alle konfliktpunkter som gammel løsning av 2013 var beheftet med.  Ny baneløsning har fått en meget positiv mottakelse hos administrasjonen i Harstad kommune, og det er nå full enighet mellom klubben og kommunen om å legge denne løsningen til grunn for avsetting av golfbaneformål i arealdelen i kommuneplanen. Harstad kommune har foretatt en oppdatering av de konsekvenser det nye baneløpet vil få på naturmangfold og jordbruk m.m., mens klubben har gjennomført en helt ny og omfattende samfunnsanalyse (utført av Bedriftskompetanse AS) som redegjør for de samfunns- messige konsekvenser et slikt golfanlegg vil kunne få for nærområdet,  byen og regionen.  

og

2018:
Ny revidert kommuneplan ble lagt ut til høring 27. juni 2018. I kommuneplanen er avsatt areal til golfbane i Sørvik/Halsebø som samsvarer med klubbens nye baneløsning av september 2017.  Under høringsrunden kom det ikke vesentlige merknader til golfbanen fra sektormyndigheter.

     Fylkesmannen hadde i sin merknad følgende positive konklusjon:

ETTER EN SAMLET VURDERING AV BERØRTE INTERESSER OG AKTUELLE HENSYN, KAN FYLKESMANNEN TILRÅ EN ETABLERING AV GOLFBANE I DETTE OMRÅDET.

Desember 2018 kjøpte klubben eiendom 42/63. Her blir det blant annet klubbhus og garderober, treningsområde for nærspill, start for hull 1 og innkomst       for hull 18 (se siste banelayout fra 2019).

Videre prosess
2019:

Vinteren 2019 vil klubben utarbeide ny (revidert) reguleringsplan for golfbanen i tråd med kommuneplanens arealdel.   I forståelse med med kommunen skjer dette arbeidet parallelt med kommunens sluttbehandlig av kommuneplanen. Et endelig vedtak av kommuneplanen forventes å skje før sommerferien 2019.   Med hjemmel for golfanlegg i vedtatt kommuneplan forventes selve reguleringsprosessen å forløpe raskt og positivt. Med vedtatt reguleringsplan på plass kan søknad om byggetillatelse for baneanlegget innsendes, det utarbeides finansieringsplan og det søkes formelt om tippemidler. Vi tror at dette kan skje høsten 2019.  Allerede sommeren 2019 bør man så smått kunne begynne arbeider (trefelling m.m.) på klubbhuseiendommen (42/63). Senhøsten/vinteren 2019 kan også oppstart med utarbeidelse av detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse starte.


2020:
Vinteren 2020 innhentes anbud på opparbeidelse (fairways og greener) og deretter kontraheres entreprenør(er). Så snart det er forhold for anleggsstart starter opparbeidelse våren 2020. Mye arbeid både på bane og på klubbhus forutsettes å skje ved dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. De første ni hull (1. byggetrinn) bør kunne ferdigstilles 2020. Rehabilitering/ombygging av våningshus på 42/63 bør kunne skje parallelt med baneopparbeidelsen. 


2021:
Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet i 2020 kan vi håpe på baneåpning og banespill på 9 hull høsten 2021! Det vil i så fall være akkurat 10 år etter stiftelsen av klubben.

    
    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.