Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig

Godt Nytt År!

Styreleders nyttårshilsen kan leses her...


Klubben har utarbeidet ny (revidert) reguleringsplan for golfbanen i tråd med kommunes forslag til revidert kommuneplan.
Forslaget ble 6. januar 2020 innsendt til kommunen til politisk behandling! 


 I forståelse med med kommunen har dette arbeidet skjedd parallelt med kommunens behandlig av kommuneplanen. Et endelig vedtak av kommuneplanen forventes å skje først i 2. kvartal 2020, men forhold tilknyttet areal som foreslås avsatt til golfformål  i kommuneplanen er imidlertid allerede avklart med sentrale myndigheter.
Areal avsatt til golfformål  i reguleringsplanen er helt tilsvarende areal avsatt til golfformål i kommunens forslag til ny arealplan.
Det er klubbens håp at planforslaget kommer opp til  1. gangs behandling i planutvalget i februar.

Det tas videre sikte på å søke formelt om tippemidler høsten 2021.

Vinteren 2020 vil arbeidet med utarbeidelse av detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse starte. Så snart vedtatt reguleringsplan er på plass vil søknad om byggetillatelse for baneanlegget innsendes.
Vi har håp om at dette kan skje allerede i 2. kvartal 2020.
  

Allerede sommeren 2020 bør man så smått kunne begynne forberedende arbeider med baneanlegget.

Forslag  til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark.

Forslag til reguleringsbestemmelser kan leses her...

Detaljert illustrasjonsplan av anlegget kan sees her ....

Planbeskrivelsen til reguleringsplanen kan leses her ....

I
 forbindelse med reguleringsarbeidet fikk klubben utarbeidet en tilleggsutredning fra NaturRestaurering AS som tok for seg konsekvenser tilknyttet vann- og naturmangfold i forbindelse med justerte arealgrenser for golfanlegget. 

Rapporten kan leses her....