Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


HINNØY GOLFKLUBB ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER
OG ANDRE GOLFENTUSIASTER
ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

----------------------------------
Klubben er nå i full gang med detaljregulering av golfanlegget i Sørvik/Halsebø i samsvar med kommuneplanens arealdel.
I forståelse med med kommunen skjer dette arbeidet parallelt med kommunens sluttbehandlig av kommuneplanen.

Som kjent har Fylkesmannen gitt følgende positive konklusjon på sin merknad til kommuneplanen:

ETTER EN SAMLET VURDERING AV BERØRTE INTERESSER OG AKTUELLE HENSYN, KAN FYLKESMANNEN TILRÅ EN ETABLERING AV GOLFBANE I DETTE OMRÅDET.

Så snart detaljprosjekteringen av banen er ferdig blir det byggestart!

(Og til alle dere som spør så har vi realistiske planer som løser finansieringen !)

Den viktigste faktoren for å realisere banen er nå at alle golfinteresserte slutter opp om klubben !.

VIDERE PROSESS 2018 - 2020


Dette skjedde i 2017
Hinnøy golfklubb har i 2017 brukt store ressurser på å arbeide fram en ny alternativ banetrase som tar hensyn til  Kommunaldepartementets vedtak   av 30. september 2016 på best mulige måte. Det har klubben lykkes veldig godt med. Banelayout, datert 4. september 2017, har langt på vei eliminert alle konfliktpunkter som gammel løsning av 2013 var beheftet med.  Ny baneløsning har fått en meget positiv mottakelse hos administrasjonen i Harstad kommune, og det er nå full enighet mellom klubben og kommunen om å legge denne løsningen til grunn for avsetting av golfbaneformål i arealdelen i kommuneplanen. Harstad kommune har foretatt en oppdatering av de konsekvenser det nye baneløpet vil få på naturmangfold og jordbruk m.m., mens klubben har gjennomført en helt ny og omfattende samfunnsanalyse (utført av Bedriftskompetanse AS) som redegjør for de samfunns- messige konsekvenser et slikt golfanlegg vil kunne få for nærområdet,  byen og regionen.  Kommuneplanen forventes lagt ut til høring om kort tid. 


Videre prosess:

2018
Ny revidert kommuneplan forventes lagt ut til høring tidlig i 1. kv. 2018. I planens arealdel vil det da være avsatt areal til golfbane i Sørvik/Halsebø som samsvarer med klubbens nye baneløsning av september 2017.  Et endelig vedtak av kommuneplanen forventes å skje før sommerferien, men dersom det ikke oppstår konflikter tilknyttet arealplanens forslag til avsetting av golfareal vil oppstart av ny reguleringsplan for golfanlegget kunne igangsettes langt tidligere.  Med hjemmel for golfanlegg i vedtatt kommuneplan forventes selve reguleringsprosessen å forløpe raskt og positivt. Med vedtatt reguleringsplan på plass kan søknad om byggetillatelse for baneanlegget innsendes, det utarbeides finansieringsplan og det søkes formelt om tippemidler. Vi tror at dette kan skje høsten 2018. Videre prosess høsten/vinteren 2018 vil så være å utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse. Med rask avklaring av søknad om byggetilatelse kan kanskje også dugnadsarbeidet med trefelling (rydding) av de første ni hulltraseene starte i 2018.
   
2019

Vinteren 2019 innhentes anbud på opparbeidelse (fairways og greener) og deretter kontraheres entreprenør(er). Så snart det er forhold for anleggsstart starter opparbeidelse våren 2019.  De første ni hull (1. byggetrinn) bør kunne ferdigstilles 2019. Rehabilitering/ombygging av våningshus på 42/63 kan skje parallelt med baneopparbeidelsen. Mye arbeid både på bane og på klubbhus forutsettes å skje ved dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.


2020
 Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet i 2019 kan vi håpe på baneåpning og banespill på 9 hull høsten 2020!    
    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.