Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Nye dugnad lørdag 1.10. kl. 11:00!


Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeide med skogrydding i banetrasene i Sørvika.

Vi ønsker å fortsette dette arbeidet på lørdager fremover og kaller derfor inn til ny dugnad førstkommende lørdag 1.10. fra kl. 11.00, 

(men det er selvsagt fullt mulig å komme senere på dagen dersom man har andre gjøremål på formiddagen).

Vi møter opp på treningsbanen da vi derfra vil ha lett adkomst både til hull 2, 3 og 7, som er de områdene vi prioriterer nå først.

Ta på bålklær og ta gjerne med sitteunderlag, kaffe og litt å bite i til kaffepausen. Det er utrolig sosialt å være med på dugnad.
Har du kvistsaks kan det være fint at dette også tas med.

---------------------

Status på banearbeidet:

Vi har nå fått priser på opparbeidelse av de 9 første hullene og vi har utarbeidet budsjett for investering og finansiering.
Vi har også fått tilsagn om finansering i Sparebank 68° Nord gitt kommunal garanti.

I den forbindelse har klubben nettopp hatt et positivt møte med Harstad kommune (ordfører, varaordfører og rådmann) og vi føler oss trygge på at Harstad kommune stiller opp med en slik garanti.

 Vi har derfor nå STOR tro på at entreprenører kan sette spaden i jorda i juni neste år. 

Innen den tid må vi imidlertid få ryddet gjenstående skog og det er derfor svært viktig med et godt oppmøte på dugnader utover høsten og vinteren. 
Vi opplever svært god stemning og godt humør på dugnadene og deltagelse på disse er en fin måte til å bli kjent med øvrige medlemmer og støttespillere.

 Det vil videre utover høsten jobbes med å søke relevante fond, sponsorer, næringsfond, kommunen og bedrifter om direkte støtte til prosjektet.
All slik støtte vil redusere lånebehovet og gjøre klubben sterkere i oppstarten.
Kjenner du noen slike institusjoner er vi åpne for innspill.


 Tippemiddel søknad for byggingen av de 9 første hullene vil bli innsendt om kort tid.

----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualiseringene av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 7.9.2022:

Håndarbeid:
1148 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 605 000,-
Det er kjempebra!6.1. 2020
Detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark innsendt til kommunen til politisk behandling. Planforslaget er helt i samsvar med kommunens eget forslag til ny kommuneplan.

27.6.2018
Planutvalget i Harstad kommune vedtok kommuneplanens reviderte arealplan lagt ut til høring i seks uker. I denne arealplanen er avsatt areal tiil nytt golfanlegg i Sørvik/Halsebø.
Areal som er avastt til idrettsformål/golfanlegg er helt i samsvar med de ønsker Hinnøy Golfklubb har fremmet.
En ny, og meget viktig, milepæl i planprosessen er nå på plass!

22.3.2017
I et møte med Rådmannen og leder for areal og byggesakstjenesten, ble klubben informert om at kommunen vil imøtekomme vårt nye forslag til banetrasè og jobbe for å avsette nødvendig areal i Kommuneplanens arealdel.
Dermed er planleggingen av ny golfbane kommet på skinner igjen!
.

30.9.2016
Etter en meget lang behandlingstid i kommunaldepartementet kom vedtaket om at departementet ikke kunne godkjenne reguleringsplanen
slik den nå forelå, 
men i vedtaket anførte imidlertid KMD følgende:

Departementet mener det bør gjøres nærmere vurdering av alternative løsninger eller ytterligere kompenserende tiltak som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale hensyn.

På denne bakgrunn startet så Hinnøy golfklubb jobben med å finne en alternativ banetrase som tar hensyn til dette ønsket på en god måte.

27.8.2015
Etter en 4 år lang prosess vedtok et klart flertall i Harstad kommunestyre reguleringsplanen til golfbanen.
Kommunen har sendt planen videre til departementet for endelig  avgjørelse i miljøspørsmålet.

4.12.2013
Forslag til reguleringsplan for golfbaneanleggi Sørvik/Halsebø ble lagt ut til offentlig ettersyn!

21.11.2013
NGF har godkjent Hinnøy GK som klubb medc "KMT-status"!

17.9.2013
Konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan er innsendt til Harstad kommune!

10.9.2013
Anlegget er gitt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning!

Mai 2013
Markarbeidet for et 6 hulls treningsanlegg er oppstartet.

6.02.2013
Planutvalget vedtok klubbens forslag til planprogram!

7.11.2012
Planutvalget har gitt tillatelse til etablering av treningsanlegg.

04.05.2012
Varsel om planstart er utsendt og planprogrammet er nå ute til høring!

18.04.2012
Planutvalget behandlet forslag til planprogram for KU-utredning og anbefalte programmet lagt ut til offentlig ettersyn.

6.03.2012
Klubbens første årsmøte avholdt på Sørvik skole.
Les protokoll her...

13.11.2011
Intensjonsavtale med siste grunneier ble inngått.
Det er nå gjort positive avtaler med alle aktuelle grunneiere (10 stk.)og et nødvendig areal til 18 hull er nå på plass!


6.10.2011:
Hinnøy Golfklubb ble stiftet!

27.02.2011:
Arbeidet med å etablere et baneanlegg i Sørvik ble startet.