Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø har vi under planlegging et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

MEDLEMSMØTE 28. NOVEMBER!

For de av dere som har savnet informasjon fra oss så blir det medlemsmøte tirsdag 28. november kl. 19.00 på Hotel Arcticus.

Der vil styret orientere om de planene det nå jobbes med.
Vi vil vise siste justerte baneløsning (september 2017), tegninger av mulig klubbhusløsning, fortelle om fremdriften i prosjektet og forsøke å svare på alle spørsmål som medlemmene har.

Møtet er åpent for ALLE golfinteresserte!

Vi har trua så møt opp og la deg begeistre!

Ny banelayout 2017


Ny banelayout, datert 21. januar 2017.

I  Kommunaldepartementets vedtak av 30. september 2016 ble klubbens opprinnelige baneforslag avvist, men i vedtaket anfører KMD følgende:

Departementet mener det bør gjøres nærmere vurdering av alternative løsninger eller ytterligere kompenserende tiltak som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale hensyn.

På denne bakgrunn har Hinnøy golfklubb jobbet med å finne en alternativ banetrase som tar hensyn til dette ønsket på en god måte.

Planen nedenfor viser klubbens nye forslag til banelayout, datert 21. januar 2017.

Løsningen gir vesentlige reduksjoneri konfliktpunkter for naturmangfold:

a) Vikevatn er i tidligere utredning klassifisert som naturtype A, dvs. med nasjonal verdi og den viktigste naturtypen i planområdet. Hele 17 av de beskrevne 21 rødlisteartene i tidligere utredningen om naturmangfold var knyttet til Vikevatnet. Derfor er Vikevatn tatt ut av reguleringsplan i vårt nye forslag ved at traseen ikke lenger krysser vatnet.
Den nye traseen betyr null avrenning fra banen til vannet. Golfbanen vil dermed ikke påvirke denne kalksjøen med sine truede kransalger, karplanter, forekomst av ål. Golfaktiviteten vil heller ikke forstyrre fuglelivet i og rundt vannet.

b) En av de andre rødlisteartene i lokalitet Nyheim ligger et godt stykke utenfor området til golfbanen på nordsiden av fylkesveien gjennom Sørvik.

c) I Halsebøtuva er registrert en rødlisteart. Denne ligger ikke innenfor foreslått ny banetrase.

Bare to rødlistearter av sopp gjenstår da innenfor det nye avsatte golfarealet. Disse vil ikke bli direkte berørt ved opparbeidelse av banen fordi bane løpet er trukket tilbake fra denne naturlokaliteten.
Den nye løsningen innebærer mao en betydelig reduksjon i konfliktnivået for fagområdet naturmangfold hvor Fylkesmannen gjorde sin innsigelse.

Arealmessig medfører den nye løsningen en reduksjon i total arealbruk innenfor planområdet på ca 30 da. Ny løsning innebærer totalt ca. 580 da innenfor regulert område.
For jordbruk blir endringen:

a) Området på eiendommen 39/5 som har fått dyrkingstillatelse frigis til Vidar Trudvang , til sammen ca 50 da.
b) Dyrket mark på eiendommen 39/7 (Andreas Stenseth) berøres ikke
c) Dyrket areal på gnr 39/66 (Ivar Halsebø) som tidligere inngikk i planen er nå frigitt , utgjør ca 7 da dyrket mark

Etter omlegging av banetraseen har klubben måttet ta i bruk noe mer dyrket areal på gnr 39/1 tilhørende Håkon Kristiansen. Det er gjort avtale om dette nye arealet mellom grunneier og golfklubben.
Innenfor ny foreslått layout vil anlegget kun legge beslag på 25 da dyrket mark.

Andre konfliktpunkter som er redusert:

a) Klubbhuset flyttes til ny eiendom slik at vi unngår planlagt bygging av ny bro for kryssing av Sørvikelva.
b) Striden om veiretten til utmarksvei på Halsebø løses ved at klubbhuset flyttes.
c) En av eiendommene Ivar Halsebø (gnr 39/38) frigis helt samtidig som dyrket areal på 39/66 frigis.      Videre prosess.

       For at klubben skal kunne gå videre med regulering og revidert konsekvensutredning har det vært avgjørende for klubben å få tiltaket vurdert som ønskelig fra
       planmyndighetenes side.Klubben har derfor jobbet intens mot politikere og administrasjon i Harstad kommune for få golfbanen inn i kommunedelplanens arealdel.

       I et møte onsdag 22. mars, med Rådmannen og leder for areal og byggesakstjenesten, ble klubben informert om at kommunen vil imøtekomme vårt nye forslag til
       banetrasé og jobbe for å avsette nødvendig areal i Kommuneplanens arealdel.


      Dermed er planleggingen av ny golfbane kommet på skinner igjen!


     Vi er selvsagt ennå ikke i mål, men mållinjen er rykket betydelig nærmere.
     Det viktige nå er at vi får en avklaring på spørsmålet om Fylkesmannen vil legge ned innsigelse.
     Dersom det ikke kommer slik innsigelse vil klubben umiddelbart starte med utarbeidelse av ny reguleringsplan.